Felsefe, Siyaset, İlahiyat

Yıl:2 Sayı: 6 (Nisan - Mayıs - Haziran)

Felsefe, Siyaset, İlahiyat

Editörden
Yetkin Düşünce dergisinin 6. sayısı ile karşınızdayız. Özellikle 5. sayımıza gelen olumlu tepkiler, bir yandan bize entelektüel sorumluluklarımızı hatırlatırken, diğer yandan dergimizin türkiye’de toplumsal karşılıklarının oluştuğu ve önemli bir konum elde ettiğimizi göstermiştir. türkiye’de 2018 yılı içerisinde çok konuşulan ama spekülasyondan öte geçmeyen bir konu olan Deizm, ateizm yetkin kalemler tarafından çok yönlü analizlerle ele alınmıştır. Bu açıdan da dergimiz özel bir teveccühün konusu olmuştur. 
 
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, Yetkin Düşünce dergisi, çok farklı görüş ve düşüncelere açık, onların kendilerini ifade etmelerini arzu eden, islam’ın kazandırmak istediği evrensel bilgi ve değerler perspektifinde meselelere yaklaşan ve “hakikat”i aramak gibi bir misyonu kendinde içkin olarak, kendi segmentinde önemli bir yer tutmaktadır. Bir yorumu, bir tarihsellik ve kültürelliği olumlamaya çalışmaktan ziyade, tam da ihtiyacımız olan farklı yorum ve tartışmalara açıklığı ile kendisini ifade etmektedir. 
 
Bu anlamda Yetkin Düşünce dergisi, türkiye’deki önemli bir boşluğu fark ederek yayın hayatına 2018’de başlamıştır. 2000’li yıllar, önemli oranda entelektüel tartışmaların zayıfladığı zaman dilimi olmuştur. Bürokrasiye doğru gerçekleşen entelektüel ve aydın soğurulması, “nirvana”ya ulaşıldığını düşünen aydınlarla birleşince ortaya özellikle ciddi bir vakumu çıkarmıştır. Dergi ve bilgi bolluğuna rağmen yaşadığımız kısırlık, evrensel bilgi kategorilerine adım atmadaki çekingenlik ve korku biraz buradan kaynaklanmaktadır. tam da bu sebeple “hakikat”ten mesafe alınmıştır ve her düşünsel argüman kendisini bağırarak doğrulamaya çalışırken, diğer sesleri duymamaktadır.
 
Yetkin Düşünce dergisi, bilgi ile birlikte sükunetli tartışmaya olan ihtiyaca da cevap vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, dergimizin ilmi meclislerde temel metinler olarak okunduğu ve tartışıldığını bilmek bizi ayrıca mutlu etmektedir. Diğer yandan gün geçtikçe türkiye’de varolan entelektüel potansiyelin yetkin Düşünce ile aktive olması ve dergimize teveccühleri bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. tüm okurlarımıza ve kalem erbabına buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. 
 
Altıncı sayımız da ağırlıklı bir dosya konusu oldu: “Felsefe, Siyaset ve ilahiyat.” ilk başta soyut bir konu olarak durmakla birlikte, düşünce ve zihniyet dünyamızın yeniden inşasında temel teşkil eden ve aslında gündelik hayatta kılcal damarlara kadar yansımalarını hep hissettiğimiz asli bir meseledir bu başlık. Sağlıklı bir şekilde inşa edemediğimiz taktirde, aileden ticarete kadar sorunlar yaşamaya devam edeceğimiz bir ilişkiler silsilesi. Biz “tikel”lerle boğuşurken, önümüze devasa ağırlığıyla gelen bir buzdağı… 
 
Bu sayıda, konuya farklı perspektiften analizleriyle yazılar bulacaksınız. Bu çerçevede bir kısmını daha önce de tanıdığınız, Mehmet Gönenç, kadir canatan, Mustafa Öztürk, Esat arslan, ahmet keleş, Ümit aktaş, Muhammet Özdemir, ibrahim Görener, yıldız Ramazanoğlu, abbas Pirimoğlu, ayşe yaşar umutlu, Bilal Özçelik, atasoy Müftüoğlu farklı problem alanlarını çözümlemeye çalışmışlardır. kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. 
 
Bu sayıda kültür sanat bölümünde fotograf konusunda Dursun Çiçek’in analizini bulacaksınız. Çiçek’in yazısını zevkle okuyacağınızı umuyoruz. Bu sayıda yeni başlattığımız biyografi bölümünde Gazali’yi bir başka perspektifle tanıyacaksınız. kitap kritiğinde a. kevakibi’nin Despotizmin Doğası ile, Spinoza’nın Teolojik-Politik İnceleme adlı kitapları var. Mehmet Bayraktar ile yaptığımız dosya söyleşisi de problemin nirengi noktaları üzerinde duruyor. Başta Mehmet Bayraktar olmak üzere, katkıları sebebiyle M. Fatih arslan ve adem ırmak’a da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 
 
Gelecek sayımız; “Bilgi, Üniversite ve Düşünce Özgürlüğü” üzerine olacaktır. konuyla ilgili yazılarınızı en kısa sürede bekliyoruz. okuyucu ve yazarlarımızın katkıları bizim en büyük mutluluğumuz. Gelecek sayıda görüşmek ümidiyle…
 
Mustafa TEKİN
Genel Yayın Yönetmeni 

Dosya

İlahiyat’ın “İnsan” Krizi
Özet

Makaledeki temel problemimiz, tanrıinsan ilişkisidir. Dikey düzlemde kurulan bu ilişkinin iki boyutlu veya iki aşamalı olduğunu söyleyebiliriz. aslında insan tarafından gerçekleştirilen bir seyrü sefere dair iki aşamadır. Birinci düzey, tanrı’dan insana; ikinci düzey de insandan tanrı’ya doğru gidiştir. tanrı’dan insana gidişte kalkış noktası tanrı’dır. insandan tanrı’ya doğru gidişte kalkış noktası insandır.

...
Mustafa Tekin
Prof. Dr. / İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve ilahiyat arasında Siyasi Bir Sorun: “Hak” ve “Güç”
Özet

En yüksek varlık yani tanrı hakkında doğru bir kavrayışa sahip olmak insanları yönetme hakkını verir mi? ikinci olarak bahsedilen en yüksek kavrayışa sahip bir insanın olması mümkün müdür?

...
Mehmet Günenç
Doç. Dr. / İstanbul Üniversitesi
Akıl ve Nakil İkileminden Kurtulmak!
Özet

İlimlerle uğraşan milletlerin ilki Hintlilerdir. Bütün zamanlarda Hindistan; hikmet, adalet ve siyasetin kaynağıdır. Hikmet ve ilme önem verdikleri için Hint hükümdarlarına “hikmet hükümdarı” denirdi. tıp, metafizik, musiki, ahlak, sayı ilimleri Hintlilerde gelişmişti. 

...
Kadir Canatan
Prof. Dr./Sabahattin Zaim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Din, Siyaset, İlahiyat
Özet

İlahiyat, sanıldığı gibi dinleri gözlemci sıfatıyla inceleyen bir bilim değildir. Dinleri dışarıdan bir gözle araştırmak, din bilimi ve dinler tarihi gibi disiplinlerin görevidir. kuşkusuz Müslüman ilahiyatçılar da diğer dinleri inceleyebilir; fakat onlara ilahiyatçı kimliği kazandıran şey belli bir dine mensubiyetleridir. 

...
Mustafa Öztürk
Prof. Dr./ Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Şüpheden İmana Aşiretimizin Geleceğini Düşünmek
Özet

Ve ilk Weimar’dan farklı olarak internet tüm dünya halklarını birbirine bağlıyor ve yerkürenin bir köşesindeki dönüşümü yeryüzünün öteki köşesinin sosyolojisine ani bir biçimde transfer ediyor. yani bu çağdan bir cehennem de doğsa, tüm yeryüzünü kaplayacak; bu çağda küçük bir bölgede bir cennet de kurulsa, bu cennetin haberi ve ilhamı tüm insanlığa ulaşacak.

...
Esat Arslan
Vahiy-Akıl ve Din-Felsefe Karşıtlığına Ontolojik Bir Çözümleme
Özet

“Varlığımı fark ettim, Sana âşık olunca. 
Varlığımı terk ettim, Aşk kalbime dolunca”1 
 
“Filozof, felsefe bilen değil felsefesi olan kişidir.
Dindar da dini olan değil yaşamı din olan kişidir.”

...
Ahmet Keleş
Prof. Dr./ Dicle Üniversitesi
Allah’ın Emrinden Siyaset ve Felsefeye İlahiyat Düşüncesi
Özet

İslâm’ın ağızlarda kalıp, onun bir ahlak olarak bile günlük davranışlarda sürdürülmemesi insanların yanlışıdır. Belki uygun olan, islâm’ın sahici olmayan bütün söz edimlerinden kurtarılmasıdır. 

...
Muhammet Özdemir
Yrd. Doç. Dr. / İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Aliya ve “Bilge Kral”lık
Özet

Bilgelik söylemiyle üstü örtülen bu monarşik ve otokratik yönetim biçimi, gerçekte Müslümanların elinden ve zihninden islamî bir yönetimin istişareye ve şuraya dayanan asli niteliğini çekerek almış ve bu temel ilkeyi zamanla unutturmuştur. Daha doğrusu bu sloganik (ve de ideolojik) söylemin büyüsünün işlevi tam da bu unutturma çabasına dayanır. 

...
Ümit Aktaş
Kur’an’a Felsefi Yaklaşımda Yarar / Zarar Dengesi
Özet

Fıkhın genel hukuktan ayrılmasını ve alanını, sorusunu ve kaynaklarını kendisine has kılan sebep nedir? kur’an niçin bir edebî eser gibi görülmemiş ve edebiyatın sınırlarında kalmayarak tefsir ilminin konusu olmuştur? Bu sorgulama süreçleri, daha ilimler oluşmadan gerçekleştiğine göre, bu ilimlerin değil, başka bir bakış açısının ve yaklaşımın kontrolünde gerçekleşmiş olmalıdır. işte bu saik gücün felsefe olduğunu söyleyebiliriz.

...
İbrahim Görener
Prof. Dr./Erciyes Üniversitesi
Aliya’nın Düşünce Evreni: “Hiçbir Kinim Yok Fakat Elem Duyuyorum”
Özet

Aliya, kuran’ın alelade bir okuyucuya veya yorumcuya sistemsiz göründüğünü ve birbirine zıt unsurları bir araya getirdiği intibaını uyandırdığını söyler. Fakat kur’an edebiyat değil hayattır. ona bir düşünce tarzı olarak değil hayat tarzı olarak bakmaya başlayınca bütün yanlış izlenimler ortadan kalkar.

...
Yıldız Ramazanoğlu
Siyasalın Yolgöstericiliğinde İktidar ve Otoriteyi Anlamak
Özet

Otorite bu bağlamda iktidardan oldukça farklıdır. iktidar “insan” tarafından deruhte edilirken, otorite ile insanın fevkinde bir mevki kabul edilmektedir. Buna ister doğa, ister tanrı, ister idea denilsin, otorite iktidara sınır çizmek içindir.

...
Abbas Pirimoğlu
Avukat, Yeni Söz Gazetesi Yazarı
Türk Hukuk Tarihinde İlahi Yasa, Siyasi Yasa, Hukuki Yasa Tartışmaları ve Günümüze Yansımaları
Özet

Her hukuk sistemi dönemin politik otoritelerinin kabulleri ve toplumsal, düşünsel dinamiklerin neticelerinden dolayısıyla olgusal ve örfi gerekçelerden beslenir.

...
Ayşe Yaşar Ümütlü
Dr. / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bâtıniliği Gazzali’de Aramak
Özet

Kitabu’l-Mustazhiri Bağlamında Gazzali ve Siyaset Düşüncesi

Bir yandan önemli bir güç odağı haline gelen Selçuklu devletiyle, iktidarın dini meşruiyet temeli olarak görülen Bağdat’taki abbasi hilafetinin bir arada nasıl duracağı sorusu; diğer yandan ise ilk defa Sünni halifenin karşısına Şii bir hilafet makamı olarak ismaili Fatımi Halifenin çıkması sorunu müslümanlar açısından kritik bir dönemece işaret etmekteydi.

...
Bilal Özçelik
Maduniyetin İçselleştirilmesi
Özet

İslam dünyası toplumlarında konformist kültürün kutsanması, toplumsallaşması, kurumsallaşması, eleştiriden muaf tutulması, hamaset siyasetini tahkim etmesi, aydınların, âlimlerin, akademisyenlerin “hükümet komiseri” konumunu seçmeleri, özgürlük kültürünü imkansız kılıyor.

...
Atasoy Müftüoğlu

Söyleşi

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar: “Felsefeyi Türkiye’den Kovmak İstiyorlar!”
Yazının tamamını okumak için : Yazıyı Oku

Özet

Yetkin Düşünce’nin Felsefe, ilahiyat ve Siyaset ilişkisini konu edindiği altıncı sayısında, islam Bilim tarihi ve islam Bilim Felsefesi alanlarında mümtaz eserler veren, birikimiyle, tevazuuyla ve nezaketiyle örnek aldığımız Prof. Dr. Mehmet Bayraktar hocayla etraflı bir söyleşi gerçekleştirdik. 
 
Bu söyleşide, antik yunan’dan Meşşai geleneğe, osmanlıdan günümüze, felsefe, teoloji ve siyasetin bazen uyumlu bazen de çatışmalı seyreden doğasına ilişkin değerlendirmeler yanında, söz konusu alanlardaki aktüel sorunlara yönelik geliştirilen birtakım cevaplar bulacaksınız. 
 
Keyifli bir okuma dileriz.

...
Fatih Yaman

Kültür Sanat

Görünen ve Görüntü Arasında Fotoğraf ve Görsel Düşünmenin İmkânı
Özet

Son üç yüz yıldaki hızlı değişim 20-30 yıl içinde daha da hızlı bir biçimde kat ediliyor, değişim, dönüşüm, hız, tüketim, görüntü, imaj içinde yaşanılan zamanın temel parametreleri ve belirleyici “itikadi” kavramsal çerçevesi oluyordu. Batılı insan var olmayan ama varmış gibi olan, görünmeyen ama görüntüleşen, gerçekliği olmadığı halde gerçekmiş gibi her şeyi belirleyen yeni bir “metafizik” oluşturuyordu görüntü üzerinden.

...
Dursun Çiçek

Biyografi

Bir Bunalım Düşünürü Olarak Gazali
Özet

Gazali’nin hayat hikâyesinden çıkarılacak en önemli ders, onun krizden çıkmak için izlediği yolu-yöntemi izlemektir. Bugün de ciddi bir kriz yaşayan Müslüman dünya ve özellikle aydınlar Gazali’nin “hakikat yolculuğu”na benzer bir arayışa çıkmalıdırlar. Önce bildiğimiz ezberlerden şüphelenip onları sorgulamalı, sonra da davranış ve eylemlerimizi ciddi bir eleştiriden geçirmeliyiz.

...
Kadir Canatan
Prof. Dr./Sabahattin Zaim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kitap Kritikleri

Despotizmin Doğası / Abdurrahman el-Kevakibi
Yazının tamamını okumak için : Yazıyı Oku

Özet

Mana yayınları

Despot yönetimlerin genel özellikleri şunlardır: “insanları kandırırlar, aldatırlar; içleri başka dışları başkadır. Halkın en alçak, en karaktersiz tiplerine iş gördürürler. Dindarlardan da, tıpkı başlarındaki despot gibi, yalnızca ikiyüzlü ve dalkavuk tiplerine teveccüh gösterirler.”(7) Despotların karşısında direnen kimseler, gerçekten aydın kimselerdir.

...

Teolojik-Politik İnceleme / Spinoza
Yazının tamamını okumak için : Yazıyı Oku

Özet

Dost kitabevi, Ankara 2006

Spinoza, kitabın giriş kısmında kendisinde şaşkınlık yaratan bir meseleyle konuya kritik bir yaklaşım sergiler: “Sık sık şaşkınlığa düşmeme neden olan şey, Hristiyanlık’ı, yani sevgi, neşe, barış, özdenetim ve herkese iyi niyetli davranmayı öğretmekle övünen insanların, kötücül bir ruhla yarışmaları ve her gün birbirlerine karşı şiddetli kini açığa vurmalarıdır.”

...
Kadir Canatan
Prof. Dr./Sabahattin Zaim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
breitling chronographe etanche 50m a68062 no 1111 price omega dark side of the moon copy uk replica watches steve mcqueen watch auction tag heuer carrera calibre 16 leather strap replica watches uk omega seamaster nato strap rado first copy watches in ahmedabad swiss replica watches hello rolex reviews rado tan boots fake watches
İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel      : 0212 533 05 35
Mail    : info@yetkindusunce.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat